Brad Turcotte, Orleans, Ontario, Canada

1987 White IROC-Z


Brad Turcotte, Orleans, Ontario, Canada

Tim Resmer, Ottawa, Ontario, Canada