Alex Pobuda, Bethlehem, PA

1987 Red IROC-Z


Alex Pobuda, Bethlehem, PA