William Weissman, Tuscon AZ

1987 White IROC-Z


William Weissman, Tuscon, AZ

William Weissman, Tuscon, AZ

William Weissman, Tuscon, AZ

William Weissman, Tuscon, AZ

William Weissman, Tuscon, AZ

William Weissman, Tuscon, AZ